GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-07-2020 17:04   Güncelleme : 24-07-2020 17:04

Kuzey Kore Nasıl Bir Ülke? Nüfusu, Tarihi, İklimi, Ekonomisi

Kuzey Kore nasıl bir ülkedir? Kuzey Kore nüfusu, tarihi, iklimi, ekonomisi nasıldır?

Kuzey Kore Nasıl Bir Ülke? Nüfusu, Tarihi, İklimi, Ekonomisi

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti, güney batıda Kore Körfezi, doğuda da Japon Denizi ile çevrilidir. Ülkenin yaklaşık 4/5’ü sıradağ ve platolardan oluşur. Ülkenin kuzeydoğu ortalama yüksekliği 1000 m’yi bulan Kema Platosu kaplar. Platonun kuzey kenarında ülkenin en yüksek noktası Pektu Dağı yükselir. (2.774) Volkanik bir doruk olan bu dağın tepesinde büyük bir krater gölü bulunur. Ülkenin orta kesiminden kuzey-güney doğrultusunu izleyen Nongnim Dağları uzanır. Bu dağlardan çıkarak güneybatıya doğru yönelen Kongnom, Myohyon, Anein ve Myrak Dağları birbirine paralel sıralar oluşturur. Bu dağlar arasındaki geniş ırmak vadileri girintili çıkıntılı kıyıları çevreleyen Pyongyong ve Çeyong ovalarıyla birleşir. Nongnim Dağlarından kuzeydoğuya doğru uzanan Hamgyang Dağları, Kema Platosu ile Japon Denizi arasındaki bölgeyi engebelendirir.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kuzey Kore uzun ve soğuk kışlar ve yağışlı yazlarla belirlenen bir kara iklimi vardır. Yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 6 °C, orta kesimde 8° C, güneyde 10°C’dir. Ocak ayı ortalama sıcaklığı ise 10° C ile -20° C arasında değişir. Mu-son etkisinde kalan ülkenin doğu sahilleri bol miktarda yağış alır. (1400mm) Batıya doğru yağış miktarı azalarak 500 mm’nin altına düşer. Yazın Kore, Büyük Okyanus’un Havvaii Adaları kesiminden doğan musonların yolu üzerinde olduğundan sıcaklık yüksektir. Bu iklim şartlan çok çeşitli ormanların yan yana uzanmasına sebep olmuştur. Ormanlar ülke topraklarının 3/4’ünü kaplar Kema Platosunda ki iğne yapraklı ormanlar Sibirya göknarı, ladin, çam ve sedir gibi türlerden oluşur. Diğer yüksek kesimlerde meşe, kızılağaç ve kestane gibi kışın yapraklarını döken ağaçlarla karışık çam ormanları bulunur. Akarsu kenarlarında, ayakotu, yabanıl dut ve kavak yetişir. Ülkenin kuzeyinde ormanlar tahrip edilerek tarım alanlan açılmıştır.

AKARSULAR VE GOLLER

Ülkenin en uzun Irmağı olan Yolu, Pektu Dağından doğduktan sonra güneybatı yönünde 806 km kadar akarak Kore Körfezine dökülür. Kaynağını aynı dağdan alan Tumen ise kuzeydoğu yönündeki 521 km’lik Tık bir çığırın ardından sularını Japon Denizine boşaltır. Öteki önemli ırmaklar Çong çan, Tedong, Çeryong ve Yesong ülkenin batı kesiminde Sarı Denize doğru akar. Zirai sulamanın yanı sıra hidroelektrik enerji kaynağı olarak da önem taşıyan ırmakların aşağı çığırları ulaşıma elverişlidir.

NÜFUS VE ŞEHİRLER

23 milyon bin nüfuslu 122.400 km2 alanlı Kuzey Kore sosyalist cumhuriyetle idare edilmektedir. Dini Buda ve Konfüçyustur. Dili Kore dilidir. Etnik açıdan son derece homojen bir yapı gösteren Kuzey Kore nüfusunun %99,81’ni Koreliler, geri kalanını Çinliler oluşturur. Koreliler tipik Moğol özelliği taşır. Nüfusun büyük çoğunluğu batıda köre Körfezi çevresine yerleşmiştir Japonya’nın Kore’yi işgal etmesine kadar olan dönemde nüfus artışı düşük seviyede gerçekleşmiştir. Daha sonra tarımda meydana gelen gelişmeler maden, su ve orman kaynaklarının işletilmesiyle Japonya ve Güney Kore teknolojisinin ülkeye gelmesiyle yaşam standartları yükselmiştir. Kırsal kesimden kentlere göç hareketleri büyük bir boyuta ulaşmıştır. Nüfusun %60’ı kentlerde geriye kalanı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu, başkent ile Toedong ve Yalu nehirleri boyunca ve sanayi merkezlerinde artmaktadır. Nüfus artış oranında 1960’tan sonra bir artış görülür. Ülkedeki komünist rejim Kore’nin sosyal yapısında köklü değişiklikler yapmıştır. Ülkedeki sınıf farkı ortadan kaldırılmış sağlık, eğitim hizmetleri iyileştirilmiştir. Fakat komünistler ülkede istenilen gelişmeyi sağlayamamıştır. Başkenti Pyongyong’dur. Diğer önemli şehirleri Congein, Vönsan, Siniyav’dır.

EKONOMİ

Kore, ikiye ayrılmadan önce Japonya’nın etkisi ile sanayi üretimi en üst seviyeye gelmiştir. Metalürji ve kimya sanayi alanında ilerlemeler olmuştur. Orman alanlarının ziraate ayrılmasıyla zirai üretimde artışlar olmuştur. Japon işgali sona erdikten sonra komünist rejim ülke yönetimine hakim olmuş, sanayi tesisleri devletleştirilmiş, ziraatte Rusya modeli uygulanmıştır. Ancak mevcut olan ziraat olanakları ülke halkının ihtiyacını karşılamaz. Ülkede soya fasulyesi, buğday ve dut ağacı yetiştirilmektedir. Güney Kore sınırında patates, bakla ve meyve üretilmektedir. Ziraatte gübre ve makine kullanımı ürün artışını sağlamıştır. Sanayi tesisleri Kore Körfezi kıyıları, kuzeydoğudaki sahil kesimi ile Vönson liman kenti dolaylarında yoğunlaşmıştır. Son yıllarda ülke ekonomisinde önemli sarsıntılar olmuştur. Güney Kore ile aralarında öteden beri varolan sıkıntılar su üstüne çıkmış ve ülkede kıtlık baş göstermiştir.

ZİRAAT

Ziraat ülke için önemlidir. Gayri safi milli hasılanın 1/4’ni ziraat oluşturur. Toplam işgücünün 2/5’sini zirai sektöründe çalışır. Devletin sulama, gübre kullanımı ve makineleşme alanlarında uyguladığı başarılı programlar ekim alanlarını genişlettiği gibi verimlilik düzeyini de yükseltmiştir. Ülkedeki tarım alanları kooperatiflerce işlenir. Başlıca tahıl ürünleri pirinç, mısır, darı, arpa ve buğdaydır. Temel gıda ürünü olan pirinç genelde iç gereksinimi karşılar. Diğer yandan soya fasulyesi de önemlidir. Tarlalar genellikle pirinç ve soya fasulyesi ile örtülüdür. Bu tarlalar özellikle dağların taraçalandırılmış verimli kısımlarındadır. Ayrıca ülkede tütün ve dokuma elyaf üretimi de vardır. Bazı yörelerde şeker kamışı üretimi de yapılmaktadır.

HAYVANCILIK

Otlaklar ve yem bitkileri sınırlı olduğu için hayvancılık devlet çiftliklerinde yoğunlaşmıştır. En çok yetiştirilen hayvanlar domuz ve sığırdır. Kıyı kesimlerde balıkçılık yaygındır. Balık çiftlikleri kıyılarda önemli yer kaplar. Ülkenin sıcak kesimlerinde yer yer ipek böcekçiliği yapılır. Yabani hayvan türleri Kore Savaşından önce yaygınken savaşla birlikte yüksek ormanlara çekilmiştir.

MADENCİLİK

Kore yarımadasındaki yer altı zenginliklerinin yaklaşık % 85’ini barındıran Kuzey Kore maden yatakları bakımından son derece zengindir. 3/4 ‘üne yakın bölümü antrasitten oluşan geniş kömür rezervleri Pyongyong’ın kuzey ve doğusundaki havzalarda toplanmıştır. Demir cevheri rezervleri yaklaşık 2, 4 milyar tonu bulur. Düşük nitelikli demir cevheri çıkarılan yatakların büyük bölümü ülkenin kuzey doğusundadır. Güneydoğudaki bazı yataklarından miktarda demir elde edilir. Ülke magnezit yatakları bakımından dünyada ilk sırada yer allı Öteki madenler arasında güneydoğuda çıkarılan kurşun ve çinko ile orta kuzey, kesiminde çıkarılan bakır ve tungsten sayılabilir. Grafit, altın, gümüş ve molibden madenleri de küçümsenmeyecek ölçüdedir.

SANAYİ

imalat sektörü büyük ölçüde ağır sanayiye dayanır. En gelişmiş olan sanayi dalları demir-çelik, sanayi ve tarım makineleri yapımı ve dokumacılıktır. Diğer önemli sanayi ürünleri kimyasal maddeler, gübre, motorlu araçlar, çimento, cam ve seramiktir. Tüketim mallarının çoğu yerel fabrikalarda üretilir.

FİNANS VE TİCARET

Devlet kuruluşlarının işletme sermayesi gereksinimini Kuzey Kore Merkez Bankası sağlar. Bütün kooperatiflerde şubeleri bulunan İş Bankası tasarruf, sigorta ve kredi işlerine bakar. Dış ticaret bankası dış ticaret ve döviz işlemlerini yürütmekle görevlidir. Başlıca ithalat ürünleri ham petrol, kok kömürü, sanayi tesisleri ve makineleri oluşturur. Son yıllarda Batıdan teknoloji ithalatı da önemli miktara ulaşmıştır. İhracat gelirlerinin büyük bölümü kurşun, magnezit, çinko, demir-çelik, çimento ve tarım ürünlerinden elde edilir. Rusya, Çin ve öteki sosyalist ülkelerin Kuzey Kore’nin dış ticareti içindeki payı 2/5’sini bulur.