Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 200 Şöför Alımı İş İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına - Şoför Alımı Sınav İlânı - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9,10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-2 listede belirtilen yerler için 200 şoför alımı yapılacaktır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 200 Şöför Alımı İş İlanı

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Şoför Alımı Sınav İlânı

 

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9,10,

11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-2 listede belirtilen yerler için 200 şoför alımı yapılacaktır.

2. Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2016

KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu

Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranmakta olup en az 70

puan alıp başvuranlar arasından on katı aday sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c)Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek

sınıfa geçirilmiş olmak,

d)Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e)Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde

bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden

alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f)Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2016 itibariyle 18 yaşını

doldurmuş olmak; adayların merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci

günü itibariyle; ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar

sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları

taşımak.

II. Özel şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

4. Başvuru tarihi :

Başvurular 21 Aralık 2016 günü başlayıp, 30 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde

sona erecektir.

5. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu

başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu

doldurup, öğrenimbelgesi ve sınav sonuç belgesininaslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon

başkanlığınca onaylı örneği ile birlikteen son başvuru günü mesai bitimine kadarilgili adalet

komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli

Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet

Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta

servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi

gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet

Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden

adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar şoför unvanı için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet

komisyonubaşkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla

komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler

kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

6. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu

başkanlıklarıdır.

7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sözlü sınava ve uygulama sınavına katılacak adaylar, sözlü sınavdan önce 09 Ocak

2017 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında

yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde

edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8. Uygulama sınav tarihi: 11 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı

sebebiyle uygulama sınavının bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip

günlerde de uygulama sınavına devam edilecek ve hangi günlerde yapılacağı komisyonlarda,

varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır.

9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 16 Ocak 2017

tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv

araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en

geç 20 Ocak 2017 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına

teslim etmeleri gerekmektedir.

10. Sözlü sınav tarihi:

Şoför kadrolarına ilişkin sözlü sınav 13 Şubat 2017 ve devam eden günlerde

yapılacaktır. Alınacak personel sayısı sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca

belirlenerek ilan edilecektir.

11. Sınav şekli:

Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

12. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),


Ceza ve Tevkifevleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şöför alımı cte şöför alımı cte memur alımı cte güncel iş cte personel alımı cte
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 Bekçi Alım İlanları
2017 Bekçi Alım İlanları
KYK 2018 Bursu Ne Kadar Olacak
KYK 2018 Bursu Ne Kadar Olacak